Zakres usług

Reprezentacja Klienta przed sądami i instytucjami

Kompleksowo reprezentuję lub bronię Klientów przed każdą instytucją w sytuacji, w której to wymagane jest podjęcie kroków prawnych. Reprezentacja ta może się odbywać przed sądami powszechnymi w postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych, przed sądami arbitrażowymi oraz przed sądami dyscyplinarnymi.

Przed podjęciem działań zakreślam ryzyko procesu, ewentualne jego scenariusze oraz możliwe do osiągnięcia cele.

Stała obsługa prawna

Prowadzę stałą obsługę prawną związaną z bieżącym funkcjonowaniem jednostki w obrocie prawnym. Obsługa prawna odbywa się w każdej dziedzinie prawa, która jest związana z działalnością jednostki.

Stała obsługa może być świadczona na rzecz każdej jednostki występującej w obrocie, takiej jak: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek prawa handlowego, kościelnych osób prawnych w tym jednostek działalności gospodarczej kościelnych osób prawnych, stowarzyszeń i fundacji.

Prawo kontraktów

Podejmuję wszelkie działania mające na celu zawarcie umowy, której warunki zostały ustalone z kontrahentem. Czynności te mogą polegać na: przygotowaniu projektu umowy, prowadzeniu negocjacji co do treści umowy, analizy prawnej umowy, w tym określeniu ryzyka związanego z jej zawarciem i wykonywaniem.

Inwestycje

Świadczę usługi prawne związane z inwestycjami. Usługi te polegają na pomocy w wyborze odpowiednich narzędzi do osiągnięcia celu przedsięwzięcia, w tym określenie potrzeb prawnych, w zakresie inwestycji, jaka ma być realizowana. W przypadku poszukiwania finansowania inwestycji doradzam, w zakresie formy prawnej kapitałowego zaangażowania się kontrahenta oraz reprezentuję Klienta na zebraniach organów jednostek, które obsługują inwestycję.

Windykacja

Prowadzę szerokie spektrum działań mających na celu wyegzekwowanie należności od dłużnika. Działania te polegają na zbadaniu majątku dłużnika, możliwości jego zabezpieczenia (np. zastaw, weksel, hipoteka, przejęcie na przewłaszczenie itp.) lub ewentualnych negocjacjach związanych z dobrowolną spłatą długu. Jeżeli zajdzie taka konieczność, reprezentuję Klienta w postępowaniu sądowym o zapłatę, a następnie w postępowaniu egzekucyjnym skierowanym przeciwko dłużnikowi.

Prawo karne

Reprezentuję Klientów w postępowaniach karnych, jako obrońca o przestępstwa związane z obrotem gospodarczym lub reprezentuję Ich w postępowaniach karnych wszczętych wobec nieuczciwych kontrahentów.

Reprezentuję w postępowaniach karnych lekarzy lub innych pracowników ochrony zdrowia – jako obrońca – w szeroko rozumianych sprawach medycznych.

Specjalizacja

Prowadzę obsługę prawną procesu budowlanego, na którą między innymi składa się:

Opracowuję umowy dla Inwestora, GRI, GW i PW uwzględniające specyfikę robót i stron procesu inwestycyjnego. Przeprowadzam analizę i wskazuję ryzyko prawne związane z zawarciem umowy o określonej treści. Reprezentuję Klienta przed organami administracji publicznej.

Na bieżąco analizuję stan faktyczny inwestycji, w tym badam zdarzenia mogące wywoływać spory. Biorę udział w przygotowaniu dokumentacji, mogącej służyć jako podstawa do powstania lub zniwelowania roszczenia określonej strony procesu inwestycyjnego. Udzielam porad w zakresie czynności, których celem jest udokumentowanie robót dodatkowych lub zaniechanych. Oceniam ryzyka związane z powstaniem przesłanek do naliczenia kary umownej.

Reprezentuję Klientów między innymi w sprawach o: zapłatę wynagrodzenia za roboty podstawowe lub dodatkowe, zwrot kaucji gwarancyjnych, roszczeń z rękojmi lub gwarancji, niezasadnie pobranych kwot z gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej oraz wszelkich innych, które są związane z procesem inwestycyjnym.

Skontaktuj się ze mną